Teyrnged i Jean Kember

Teyrnged i Jean Kember – Hanesydd Lleol

Hoffwn dalu teyrnged i Jean Kember fu farw ym Medi 2017. Cyfrannodd Jean lawer iawn i hanes yr ardal . Gwnaeth lawer o waith ymchwil gwerthfawr ar hanes ffermydd ac achau hen deuluoedd Gelligaer a Morgannwg. Roedd diddordeb arbennig ganddi yng nghyfnod y canol oesoedd ac yn sgil ei hymchwil manwl yn nogfennau ‘r cyfnod , daethom i wybod mwy am fywydau’r trigolion.

Roedd teulu Jean yn perthyn i delynorion yr ‘Harp ‘ yn Gelligaer lle arferid cynnal eisteddfodau a chyfarfodydd y Cymrydorion.,a braf oedd dysgu am y bwrlwm o Gymreictod, y barddoni a’r cyfansoddi cerddoriaeth oedd yn ran annatod o fywyd yr ardal wrth wrando ar ei darlithoedd.

Er nad oed Jean yn siarad Cymraeg roedd yn gefnogol iawn i’r iaith ac yn sicrhau bod lle i’r Gymraeg yn y gymdeithas a sefydlodd yn 2011, sef Cymdeithas Gwerthfawrogi Hanes Lleol Gelligaer (The Gelligaer Local History Appreciation Society). Gellir darllen erthyglau ganddi yn y llyfrynnau a gyhoeddwyd yn flynyddol o dan enw’r gymdeithas ac hefyd yn llyfrynnau Cymdeithas Hanes Gelligaer , (The Gelligaer History Society). Mae’r cyfrolau hyn ar gael yn ein llyfrgelloedd lleol ac ar werth o’r cymdeithasau uchod.

Bydd colled fawr ar ôl Jean,cymeriad annwyl , cyfeillgar a chroesawgar ond bydd y golled fwyaf i’w gŵr Gerald ,ei meibion a’i theulu agos.

Eirlys Ashton